Gratis elektronische bibliotheek

Onteigening - J.E.F.M. Den Drijver-Van Rijckevorsel

J.E.F.M. Den Drijver-Van Rijckevorsel boek Onteigening Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 8,74
ISBN: 9789026827747
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: J.E.F.M. Den Drijver-Van Rijckevorsel

Omschrijving:

Dit boek maakt u wegwijs in het onteigeningsrecht. Op heldere en voor de praktijk inzichtelijke wijze vindt u hierin hoe de onteigeningsprocedure verloopt en hoe de schadeloosstelling in elkaar steekt. Het schadeloosstellingsrecht zoals dat gedurende meer dan 150 jaar door de Hoge Raad is ontwikkeld, wordt geheel ontsloten in de arrestenverzameling. De arresten zijn per trefwoord alfabetisch gerangschikt. Bij de meeste wordt de casus geschetst en het oordeel van de Hoge Raad weergegeven. Daarnaast zijn ook de belangrijkste arresten over de gerechtelijke procedure opgenomen. Allen die regelmatig met de onteigeningspraktijk te maken hebben, zoals ambtenaren, advocaten, rechters, rentmeesters en makelaars, horen dit boek onder handbereik te hebben!

...onwijk of bedrijventerrein op grond van een bestemmingsplan; en Titel II-onteigening: onteigening voor een weg, spoorweg or rivier ... Procedure onteigening | Rechtspraak ... . Het soort onteigening bepaalt hoe de administratieve procedure verloopt en hoe de Kroon het verzoek van de overheid beoordeelt. Een benadering van de schadeloosstelling alsof sprake is van een volstrekt normale onteigening zou volgens de eigenaar geen recht doen aan de bijzonderheid van de zaak. De eigenaar benadrukte daarbij dat het ging om een onteigening van ongekende omvang van één particulier, die was voorafgegaan ... Onteigening van gebouwen en grond door de overheid ... ... . De eigenaar benadrukte daarbij dat het ging om een onteigening van ongekende omvang van één particulier, die was voorafgegaan door een stevig maatschappelijk en politiek debat. Onteigening en ruilverkaveling, ook wel landinrichting genoemd, zijn een tweetal voorbeelden van ingrijpende overheidsbevoegdheden waarmee burgers en ondernemers te maken kunnen hebben. Onteigening. Deze vorm van overheidsingrijpen is vaak aan de orde waarbij de overheid initiatiefnemer of opdrachtgever is. Onteigening is een rechtsmiddel waarbij de overheid bezit neemt van onroerende goederen die nodig zijn om werken van openbaar nut uit te voeren. Onteigening gebeurt pas als het algemeen belang dat vereist. De overheid kan bijvoorbeeld overgaan tot onteigening van enkele woningen voor de aanleg van een nieuwe spoorlijn of de verlenging van een autosnelweg. Hoe gebeurt een onteigening? Eerst zal de overheid proberen om je huis op een gewone manier te kopen.Ze zullen dan met je onderhandelen en een bepaalde prijs voorstellen. Ga je hier niet op in of kom je niet tot een consensus, dan kan de overheid je eigendom eenzijdig onteigenen.Daarvoor moet ze naar de vrederechter stappen. Juridische onteigening is immers de stok achter de deur. Het is voor de eigenaar niet vanzelfsprekend waaraan hij zijn onderhandelingskracht ontleent. Soms is dat door inzet van bezwaar en beroepsmogelijkheden, waardoor hij (heel legitiem) stagnatie van het project kan veroorzaken. Onteigening: Hoge Raad verduidelijkt eliminatieregel Bij de toepassing van de eliminatieregel geldt dat (plannen voor) werken die de onteigenaar zelf realiseert steeds worden geëlimineerd. Indien een andere partij de werken uitvoert kan alleen sprake zijn van eliminatie indien het gaat om overheidswerken. De Grondwet en de Onteigeningswet kennen zeer strenge regels waaronder onteigening mag plaats vinden; uitgebreide rechtspraak heeft het onteigeningsrecht verder uitgewerkt. LandRaad kent deze wetten en regels. Doordat. Landraad nimmer voor de overheid werkt, bent u verzekerd van een onafhankelijk advies Een minnelijke onteigening is een overeenkomst waarbij u en de gemeente afspreken dat deskundigen (meestal de onteigeningsdeskundigen van de rechtbank) de schadevergoeding voor de grond bepalen. De hoogte van de schadevergoeding, die door de deskundigen wordt bepaald, is bindend voor de gemeente en u. Daarnaast heeft de onteigening tot gevolg dat u aanpassingen moet doen aan uw tuin. Aanpassingskosten als gevolg van het verlies van de grond worden ook vergoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: verplaatsen van het hekwerk, aanleg van een nieuwe oprit, het verleggen van een sproei-installatie, verplaatsen van een tuinhuisje of aanplant van nieuwe bomen en struiken. Onteigening zou dan onevenredige nadelige gevolgen meebrengen voor de rechthebbenden op de onroerende zaak. Het algemene bestuursrechtelijke evenredigheidsbeginsel zoals neergelegd in artikel 3:4, tweede lid, Awb, waarborgt dat onteigening een ultimum remedium is en staat dan aan onteigening in de weg. Onteigening ten algemeenen nutte kan niet plaats hebben dan na voorafgaande verklaring bij de wet, dat het algemeen nut onteigening vordert en tegen vooraf genoten of vooraf verzekerde schadeloosstelling, een en ander volgens de voorschriften der wet. De wet bepaalt de gevallen in welke de voorafgaande verklaring bij de wet niet wordt vereischt. Het gaat om de onteigening van een perceel waar in het verre verleden een kleinschalig agrarisch bedrijf is uitgeoefend. Op peildatum is het gebruik op het perceel niet meer in overeenstemming met de oude bestemming. Zo is er geen agrarisch bedrijf meer en de woning is niet meer in gebruik als bedrijfswoning....